top of page

Isikuandmete töötlemise tingimused

Isikuandmed on mistahes andmed, mis võimaldavad isiku tuvastada. Isikuandmete töötlemine on mistahes isikuandmetega tehtav toiming. Järgnevalt on esitatud teave isikuandmete töötlemise põhimõtete kohta MTÜ-s Cats Help ning isiku õiguste kohta enda andmetega tutvumisel.

 

Isikuandmete töötlemise teave on koostatud ELi isikuandmete kaitse üldmääruse 2016/679 artiklis 12 „Selge teave, teavitamine ja andmesubjekti õiguste teostamise kord“ sätestatud vastutava töötleja nõuete täitmiseks ja füüsiliste isikute teavitamiseks isikuandmete töötlemise põhimõtetest ja õiguste tagamisest.

 

Vastutav töötleja on MTÜ Cats Help

 

Kontaktandmed

 • Telefon: +37256567669

 

Millised on isikuandmed ja millisel juhul töötleme

Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku (andmesubjekti) kohta. Eelkõige on füüsiline isik tuvastatav identifitseerimistunnuse (nimi, isikukood, elukoht, asukoht, e-posti aadress, telefoninumber, võrguidentifikaator) või ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal.

 

Töötleme Teie isikuandmeid alljärgnevatel juhtudel:

1.1 Kui esitate taotluse loomadele hoiukodu pakkumiseks

Teie hoiukodu ankeedis sisestatud isikuandmeid kasutame selleks, et kindlaks teha, kas te sobite meie loomadele hoiukodu pakkuma ning nende andmete põhjal oskame teile anda soovitusi, kuidas hoiulooma eest parimal moel hoolt kanda.

 

1.2 Kui esitate taotluse loomadele kodu pakkumiseks

Kodupakkuja ankeedis sisestatud andmeid kasutame selleks, et kindlaks teha, kas te sobite meie loomadele päriskodu pakkuma ning nende andmete põhjal oskame teile anda soovitusi, kuidas looma eest parimal moel hoolt kanda. Kogutud andmeid kasutame ka teile paremini sobivate loomade pakkumiseks.

 

1.3 Kui võtate osa MTÜ Cats Help tegevusest vabatahtlikuna

Vabatahtliku ankeedis/lepingus sisestatud kontaktandmeid kasutame teiega info jagamiseks/vahetamiseks.

 

1.4 Kui allkirjastate looma loovutuslepingu

Lepingu jaoks kogutud andmeid kasutame lepingu koostamiseks. Kontaktandmed kogume selleks, et saata teile digiallkirjastatud leping ja edastada looma loovutamisega seotud informatsiooni.

 

1.5 Kui külastate kassituba

Kassitoa külastamisel lindistatud videot kasutame loomade tervise- ja käitumisprobleemide tuvastamiseks ning nende turvalisuse tagamiseks ning MTÜ Cats Helpi vara kaitseks

 

2. Isikuandmete töötlemise põhimõtted

 

2.1. Isikuandmete töötlemine on seaduslik, õiglane ja läbipaistev. Isikuandmeid kogutakse ja töödeldakse eesmärgipäraselt ja minimaalselt. Isikuandmed on õiged ja tagatakse nende parandamine.

 

2.2. Isikuandmeid säilitatakse ainult ettenähtud aja ja seejärel need kustutatakse.​

 

2.3. Isikuandmete töötlemisel kasutatakse turvameetmeid, mis kaitsevad neid ebaseadusliku juurdepääsu ja ​juhusliku kaotamise või hävimise eest.​

 

3. Füüsilise isiku õigused

Kõikide isikuandmete osas, mida Teie kohta oleme kogunud on Teil alljärgnevad õigused

 

3.1. Õigus oma andmetega tutvuda

Füüsilisel isikul on õigus saada kinnitust selle kohta, kas teda käsitlevaid isikuandmeid töödeldakse ja kui töödeldakse, siis õigus nõuda nende väljastamist. Tutvumiseks peate esitama meile taotluse aadressil info@catshelp.ee. Isikuandmeid väljastades peame olema veendunud teie isikusamasuses. Seetõttu peate taotluse omakäeliselt või digitaalselt allkirjastama. Väljastame andmed Teie soovitud viisil nii kiiresti kui võimalik, kuid mitte hiljem kui 1 kuu jooksul alates Teie taotluse saamisest.

 

3.2. Õigus saada teavet oma isikuandmete töötlemise kohta

Juhul kui oleme Teie kohta andmeid kogunud, siis on Teil õigus saada teada, mis on nende kogumise eesmärk, kellele on Teie isikuandmeid avalikustatud või avalikustatakse, kui kaua andmeid säilitatakse ning juhul, kui andmeid ei ole kogutud Teilt endalt, siis teave nende allika kohta.

Õigust oma andmetega tutvuda ja saada teavet isikute kohta, kellele oleme teie isikuandmeid edastanud, tohib piirata, kui Teile andmete või teabe väljastamine võib:

 • kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi,

 • takistada kuriteo tõkestamist või kurjategija tabamist,

 • raskendada tõe väljaselgitamist kriminaalmenetluses,

 • ohustada lapse põlvnemise saladuse kaitsmist.

 

3.3. Õigus nõuda ebaõigete andmete parandamist või kustutamist

Kui avastate, et Teie kohta käivad andmed on ebaõiged ja ei vasta tegelikkusele või soovite andmebaasidest oma andmete eemaldamist, on Teil õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist või andmete täiendamist või nende kustutamist. Selleks esitage meile digitaalselt allkirjastatud taotlus aadressil info@catshelp.ee ning lisage sellele oma taotlust põhjendavad tõendid ja asjaolude kirjeldus.

 

3.4. Õigus nõuda andmete töötlemise piiramist ja lõpetamist

Kui Teie isikuandmete töötlemiseks, avalikustamiseks, teatud eesmärgil kasutamiseks või andmetele juurdepääsu võimaldamiseks ei ole (enam) seaduslikku alust, saate nõuda andmete kasutamise piiramist, lõpetamist või kustutamist, andmete avalikustamise või andmetele juurdepääsu võimaldamise piiramist või lõpetamist. Selleks esitage meile omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud põhjendatud taotlus.

 

3.5. Õigus esitada vastuväited

Teil on õigus esitada vastuväiteid Teie isikuandmete töötlemise kohta. Selleks esitage meile omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud põhjendatud taotlus.

 

3.6. Õigus pöörduda andmekaitse järelevalveasutuse ja/või halduskohtu poole

Juhul, kui leiate, et isikuandmete töötlemisel rikutakse Teie õigusi ja vabadusi, on Teil õigus pöörduda andmekaitse inspektsiooni või halduskohtusse.

 

4. Isikuandmete töötlemise rikkumised

Me dokumenteerime kõik isikuandmetega seotud rikkumised, sealhulgas rikkumise asjaolud, mõju ja rakendatud meetmed. Me teavitame rikkumisest järelevalveasutust (andmekaitse inspektsioon) põhjendamatu viivituseta ja võimaluse korral 72 tunni jooksul pärast sellest teada saamist, välja arvatud juhul, kui rikkumine ei kujuta endast tõenäoliselt ohtu füüsiliste isikute õigustele ja vabadustele. Suure ohu puhul andmesubjekti õigustele ja vabadustele teavitatakse andmesubjekti. Järelevalveasutus (andmekaitse inspektsioon) võib hinnata, et andmesubjektide teavitamine pole vajalik.

 

5. Kontaktandmed

Lisainfot isikuandmete töötlemise kohta saate meie infomeililt:

E-post: info@catshelp.ee

 

6. Avaldamine, täiendamine ja muutmine

Isikuandmete töötlemise teave avaldatakse ja täiendustest ning muudatustest teavitatakse MTÜ Cats Help kodulehel.

 

 

Vastutava andmetöötleja andmete töötlemise ülevaade

 

Vastutav andmetöötleja: Cats Help MTÜ, info@catshelp.ee, +37256567669

 

Isikuandmete töötlemise eesmärgid:

 • Vara kaitse

 • Teenuse osutamine

Andmesubjektide kategooriad

 • Töötajad

 • Külastajad

 • Kliendid

 

Isikuandmete liigid:

 • Nimi

 • Kontaktandmed

 • Eluaseme andmed

 • Loomapidamisvalmidusega seotud andmed

 • Videosalvestus ja heli

 

Vastuvõtjate kategooriad, kellele isikuandmed avalikustatakse:

 • Korrakaitseüksused

 • Lemmikloomaregister

 

Andmete kustutamise tähtajad:

 • Nimi ja kontaktandmed - 7 aastat raamatupidamiseesmärkidel

 • Eluaseme andmed ja loomapidamisvalmidusega seotud andmed - 1 aasta

 • Videosalvestus koos heliga - failid kustuvad automaatselt 7 päeva möödumisel lindistamisajast

 

Turvameetmete üldine kirjeldus

 • Videopildi ja heli ligipääs on piiratud üksnes isikutele, kelle jaoks see on vajalik loomade terviseprobleemide tuvastamiseks. Ligipääs hoiukodude andmetele on kättesaadavad ainult Cats Helpi kinnise grupi liikmetele. Ligipääs kodupakkujate andmetele on kättesaadav neile vabatahtlikele, kes aitavad loomadele kodu otsida. Videopildi ja heli vaatamised logitakse Google Sheetsis.

bottom of page